Aware Entrepreneur Test >>

Luca Szegletes

fellow of Bridge Budapest, Prezi, San Francisco, 2013