Aware Entrepreneur Test >>

Simon Forgács

fellow of Bridge Budapest, LogMeIn, Boston, 2013