A Bridge Budapest Egyesület adatkezelési alapelvei

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Bridge Budapest Egyesület által vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Ennek érdekében rögzíti azokat a szabályokat és eljárásokat, melyeket az Egyesület működése során a személyes adatok kezelésekor be kell tartani.

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed bármely olyan egyesületi szerve, tisztségviselőre és tagra, aki/amely az Egyesület képviseletében eljárva személyes adatokat kezel.

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület, illetve az Egyesülettel szerződésben álló természetes és jogi személyek által folytatott minden papír alapú és elektronikus adatkezelésre, adatfeldolgozásra, továbbá bármely személyes adatot érintő adat-műveletre.

Jelen szabályzat időbeni hatálya a keltezés napjától további rendelkezésig tart.

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.) szóló a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában foglalt meghatározásokkal.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:

  • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Az Egyesület személyes adatot kizárólag az Egyesület Alapszabályában meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Egyesület adatkezelése minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az Egyesület az adatok felvétele és kezelése során a hatályos jogszabályokra tekintettel, tisztességesen jár el.

E körben az Egyesület kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az Egyesület személyes adatot csak az egyesületi cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

Az adatkezelés során az Egyesület biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Egyesület személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhet.

Az Egyesület az érintett egyéni írásbeli hozzájárulása alapján kezeli az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása, illetve a felvállalt közérdekű feladatok ellátása érdekében szükséges személyes adatokat.

Az Egyesület az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja, így az érintettel az adat felvétele előtt közli az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. A tájékoztatás megtörténhet azáltal is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Egyesület honlapján közzéteszi, és erre az érintett figyelmét felhívja.

Kötelező adatszolgáltatás esetén az Egyesület az érintettel közli az adatkezelést elrendelő jogszabályhelyet is.

Az Egyesület a tudomására jutott személyes adatot kizárólag az egyesületi célok megvalósítása érdekében, és csak az érintett kifejezett hozzájárulásával továbbítja harmadik személyek részre, illetve hozza azokat nyilvánosságra.

Az Egyesület, illetve képviseletében eljáró személyek az általuk megismert személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglalt alapelveknek megfelelően kezelik.

Az érintett kérheti, hogy az Egyesületi nyilvántartásban tévesen szereplő személyes adatát az Egyesület helyesbítse.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Egyesület a nyilvántartott személyes adat törlésére irányuló kérés teljesítését az érintett tájékoztatása mellett, az ok megjelölésével megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Egyesület jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az érintett az Info tv-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, és kérheti a Hatóság vizsgálatát.

Az Egyesület kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Az érintett kérésére az Egyesület részletes felvilágosítást ad személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Egyesület mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Egyesület általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az adatkezelő: Bridge Budapest Egyesület
Az adatkezelő elérhetősége: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4. IV/417.
https://bridgebudapest.org
veronika.pistyur@bridgebudapest.org

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezelés típusa, célja: Az Egyesület adatkezelése az egyesületi tagok és az Egyesület ösztöndíj-programjaira pályázó fiatalok önkéntes, tájékozott, határozott írásbeli hozzájárulása alapján az egyesület rendes működése, illetve az ösztöndíj-programok bonyolítása, az Egyesület saját nyilvántartásai vezetése érdekében történik.

A kezelt adatok köre: Az Egyesületi tagok családi neve, utóneve, születési helye és ideje, címe, anyja neve, telefonszáma, E-mail címe az érintettek által rendelkezésre bocsátott információk alapján.Az ösztöndíj-pályázatokra jelentkező érintettek családi neve, utóneve, születési ideje, telefonszáma, E-mail címe, felsőoktatási intézményük neve, szakmai érdeklődési területük, illetve az érintettek által az Egyesület rendelkezésére bocsátott adatok, illetve video-pályázati anyagokban foglalt i adatok információk.

Az adatkezelés időtartama: Az Egyesület az érintettek személyes adatait jogszabályban meghatározott feltételek, illetőleg az érintettek hozzájárulásának tartalma szerinti időtartamig jogosult kezelni.Az Egyesület az ösztöndíj-pályázatok benyújtásakor az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a pályázatok elbírálásáig, illetve a sikeres pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Egyesület fennállása alatt korlátlan ideig jogosult kezelni.

Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: Az Egyesület az ösztöndíj-pályázatokra jelentkezők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a pályázatok elbírálása érdekében a pályázatban közreműködő társaságok (NNG, LogMeIn, Prezi, Usteram) képviselői részére jogosult továbbítani. Az Egyesület jogosult az ösztöndíjprogram résztvevőinek a programról szóló beszámolóit, egyéb összefoglalóit – amelyek személyes adatot is tartalmazhatnak – (legyenek azok bármilyen formában) az Egyesület tevékenységének ismertetése és az ösztöndíjprogramok népszerűsítése érdekében közzétenni.

 

Cookie-k használata

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy Bridge Budapest weboldala ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az „Engedélyezem” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.